Image Alt

Идеята на Ученето чрез преживяване

Идеята на Ученето чрез преживяване

Още през 1780г. Жан-Жак Русо застъпва в своята книга „Емил” идеята за съвършено нов подход към образованието, в основата на който стои Играта. През последвалите 200 години все по-често ще се говори за образование, в центъра на което са Детето, Играта и Креативността. Най-съкровената цел за пионерите в тази сфера си остава превръщането на децата в индивиди – личности. Тези постулати са залегнали и в идеята на училищата, които развиват „ученето чрез преживяване (опит)”. Само по себе си то представлява формат, който дава възможност на децата по свой собствен емпиричен път да достигнат до някакви изводи за заобикалящия ги свят, за човешкото общество и ценности, за това да си част от това общество.

… Или иначе казано – поставени сме през Избор: „…избор между традиционното, базирано на предметите, академично образование и прогресивно образование, в центъра на което е детето.”/Кен Робинсън „Разчупи клишетата”

И все пак какво разбираме под Преживелищна педагогика? Според Немското сдружение по преживелищна педагогика това е ориентиран към дейности метод, който се провежда в близост до природата, има своя педагогическа цел и цели личностното развитие на участниците и израстването им като отделни индивиди и група.

В тази връзка програмите, които предлагаме, са в контекста на въпросната проблематика. Те си поставят няколко основни цели: да освободят натрупания стрес и напрежение в учениците, да бъдат път към изразяване на собствените емоции и към разбирането на емоциите у другите, да подпомогнат учениците да изявят или намерят своята креативност, да разрешат някои наболели конфликти, да спомогнат за преодоляване на агресията в себе си и в другите, да допринесат за това учениците да имат чувството и способността на работят в група, в екип, който се поддържа, бори, спори, аргументира, доказва и в крайна сметка достига до своето познание и място в обществото.

Как? С възможностите, които ни предоставя Преживелищната педагогика, а това са екстремните спортове, игрите, изкуството… С помощта на близки до реалните ситуации, които понякога изваждат така да се каже участниците от зоната им на комфорт и ги карат да мислят и действат като отделен човек и като група. С преследване на най-съкровените ценности, които са водели и водят човечеството напред. С търсене на най-трудното в днешно време умение – да нямаш притеснение да изразиш чувствата си, да се вслушаш в чувствата на другия, да намериш себе си, да бъдеш Ти.

Концепцията. Най-кратко казано концепцията е „зелена”.Това означава, че в нашите програми обръщаме особено внимание на възпитаването на мисленеза околната среда и отговорночовешко поведение в нея. Ние ще сме доволни, когато учениците за определен период от време „изоставят” дигиталните си устройства. Искаме да не бъдем само консуматори, да си задаваме въпроси, да търсим отговорите им. Да търсим ценности…

Възможни акценти в програмите:

–  Въжени елементи – стълба към небето и др., ниска въжена градина и др.;

–  Водни елементи – гребане с кану, каяк, надуваема лодка, реакции в екстремни ситуации, водни игри, различни знания за флората и фауната на определен воден обект;

–  Планинско ориентиране по карта, с компас, по природни обекти; всякакви знания и умения, свързани с планината, с правилното поведение и екипировка в нея и с принципите на другарската взаимопомощ в планината;

–  Градско орииентиране;

–  Различни по трудност екипни физически и логически игри с поставен казус;

–  Преживей изкуството „ПИ” – използване на методите на изкуството за постигане на лични и групови цели – живопис, танц, творческо писане, музика, театър, кино;

–  Исторически и културни посещения на редица забележителности, които правят историческата наука по-отворена и неакадемична и отново довеждат до множество знания в съответния контекст;

–  Дискусии и анализи на преживяното и постигнатото – рефлексията, която е ключът към бъдещото познание;

– City Bound;

– Социални програми и каузи и др.

Целеви групи: подходящо както за началния курс, така и за прогимназиалния етап. Много подходящо за младежки групи, тъй като изявяването и формирането на личността и груповата идентичност са от особена значимост в тинейджърските години. Или иначе казано – програмите са предназначени за всякакви групи с акцент върху различни знания и умения в зависимост от възрастта, т.е. от 5 до 99 години.

Кога: преживелищната педагогика предлага изключително много възможности за провеждане. Тя не се фокусира върху преминаването на определен курс. То може да е съпътстваща част от много образователни начинания – може да се вплете в еднодневни екскурзии с фокус върху историята или природата на определен район, може да е цялостна програма в рамките на зелено училище или зелена седмица, може да бъде разделено на модули с провеждане през цялата година – от веднъж седмично за по половин или цял ден до веднъж месечно, може да се проведе и еднократно, … независимо от времето и сезона.

С какво сме различни? Въпреки дългогодишния ни опит не сме се поддали на рутината и още работим с хъс и ентусиазъм. Групите ни са малки. Обръщаме внимание на всяка проблемна ситуация. За нас най-важното е програмата да стане добре, без значение колко ще ни коства това, не правим компромиси с безопасността, с транспорта, с базите за настаняване, с материалното обезпечаване на програмите, с човешкия фактор. Но най-вече … ние сме си ние – различни, пъстри, всякакви, обединени от обща цел – да бъдем част от света Утре, да бъдем част от Промяната, просто да бъдем такива, каквито … сме…

 

Текст: Румяна Георгиева

подарете ваучер
    За допълнителна информация:

    x